МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Превенция на преканцерозни лезии

Някои жени могат да бъдат категоризирани като хронични носители на HPV, при тях обикновено не настъпва очистване, което се счита за висок риск за ранно развитие на предракови лезии на шийката на матката1. Тази група от HPV-позитивни жени (с наличието на HPV в цервикалната или аналната слуз) не са инфектирани на 100%.

Инфекцията представлява следваща стъпка на вирусното присъствие, т.е. HPV се интегрира в цервикалния епител и колонизира клетките му.

Експертите изследват четирите обстоятелства, които могат да бъдат свързани с клирънса и персистирането на HPV и неговата способност да колонизира клетките на маточната шийка.

 

 Вирусният генотип е добре известна променлива, която определя капацитета на клетъчната интеграция и свързания с него онкогенен риск. Генотиповете 16 и 18 са критични2.

 Имунният статус на гостоприемника е друг фактор. Известен е високият риск при имунокомпрометирани пациенти за развитие на лезии, свързани с HPV3. Последните данни показват значителна връзка между имунния статус на жените и устойчивостта към високорискови HPV генотипове4. Подобряването на локалния имунен статус в зоната на действие на HPV може да се приеме като добра стратегия за улесняване клирънса на вируса.

 Балансът на  микробиотата – гарантира вагиналното здраве. Последните данни ясно показват, че този баланс определя патогенезата на рака на шийката на матката.

 Хистологична структура на ектоцервикса – HPV се интегрира в клетките в процес на митотична активност. Резервните клетки в  метапластичния процес на реепителизация изпълняват това условие и представляват идеални цели за закрепване на HPV. (Фигура 3) Следователно, добрата епителизация на шийката на матката с плоскоклетъчен епител, с ограничени или несъществуващи зони на трансформация би осигурила по-малко подходяща среда за колонизация на HPV  и съответно по- нисък онкогенен потенциал. Ето защо, хипотетично приемаме, че  положителната намеса в трите изменяеми фактора, изложени по-горе, може да бъде нова превантивна стратегия за развитие на предракови лезии при HPV-позитивни жени.

 

Фигура 1

Фигура 2

Фигура 3

Тази стратегия на HPV е насочена главно към намаляване на про-възпалителния отговор в цервикалните кератиноцити.

Вагиналната микробиота може да играе функционална роля за придобиването и персистирането на HPV.

Метапластичният плоскоклетъчен епител се формира от диференциацията и пролиферацията на резервните клетки и е идеална цел за закрепване на HPV.

Ефект на вагинален гел с CORIOLUS VERSICOLOR върху епитела на цервикалната лигавица, вагиналната микробиота и вагиналното здраве: пилотно проучване

Резултатите от скорошно проучване, проведено в Испания, с вагинален гел, базиран на Coriolus versicolor, са представени от Dr. Damián Dexeus  от клиниката SOMDEX Center-Tres Torres в Барселона, в рамките на сесията „Нови познания за молекулярната биология и маркерите “.

Papilocare® е медицинско изделие от клас IIa под формата на вагинален гел. Този гел съдържа серия растителни съставки (Coriolus versicolor, Centella asiatica, Azadirachta indica (Neem) и Aloe vera, наред с други като хиалуронова киселина, Bioecolia, ß-glucan, някои от тях, съдържащи се в ниозоми и фитозоми, които подобряват проникването и увеличават времето за освобождаване на различните съставки.

Понятието „вагинално здраве“ като състояние, поддържащо физиологичните условия на вагиналната екосистема,  придобива интерес през последните години, включително и при клинично безсимптомни здрави жени.

Установено е, че дори тези жени могат да имат промени в епителизацията на шийката на матката и състоянието на вагиналната микробиота.

Целта на това пилотно проучване, представено от д-р Dexeus, е да се оцени ефекта от вагиналното приложение на Papilocare® гел върху епителизацията на цервикалната лигавица, вагиналната микробиота и други вагинални  параметри при асимптоматични жени.

Проучване с дизайн на отворено, проспективно и несравнително,  включва пациенти на възраст между 18 и 45 години, без симптоми и вагинални признаци и с нормални намазки по PAP, по време на рутинен гинекологичен преглед.

Всеки пациент получава инструкции за приложение на гела веднъж дневно преди лягане, в продължение на 12 последователни дни.

Степента на епителизация на цервикалната лигавица се оценява чрез колпоскопия и се оценява от изследователите, използвайки скалата на Likert score (от 1 = тежка ектопия и кръвоизлив до 5 = без ектопия).

Вагиналната микробиота се оценява с помощта на теста “Вагинален статус”, разработен от “Institut für Mikroökologie”, Herborn, Germany, а резултатите от теста се оценяват чрез  5-точкова скала:

  •  1 = много тежко влошаване с промяна на всички оценявани параметри
  •  5 = норма

Оценен е също така и Вагиналният Здравен Индекс (BVV) на Bachmann. Всички оценки се извършват в началото и 12 дни след прилагане на вагиналния гел. Оценени са общо 21 пациенти (средна възраст: 32,6 години, диапазон 20-43 години).

Отчетено е  подобрение в епителизацията на цервикалната лигавица: крайният среден резултат при колпоскопии се подобрява с 43% в сравнение с изходното ниво (3.09 срещу 4.42 изходно ниво, Wilcoxon p <0.0001).

В края на проучването 95,3% от пациентите подобряват степента си на епителизация и максимален резултат 5 е наблюдаван при 11 от 21 жени.

Фигура 4

Ефект на Papilocare® върху цервикалната реепителизация

Фигура 5

Колпоскопски изображения на 3 пациентки преди и след прилагането на Papilocare®, при които се наблюдават промени в епитела на шийката на матката.

95% от пациентите показват подобрение в степента на епителизация и 55% са достигнали нормален статус (оценка 5)

Референции

1. Castellsagué X, Iftner T, Roura E, Vidart JA, Kjaer SK, Bosch FX et al. Prevalence and genotype distribution of human papillomavirus infection of the cervix in Spain: the CLEOPATRE study. J Med Virol. 2012;84:947-56.

2.  Moscicki AB, Schiffman M, Burchell A, Albero G, Giuliano AR, Goodman MT et al. Updating the natural history of human papillomavirus and anogenital cancers. Vaccine. 2012; 30Suppl 5:F24-33.

3. Torné A, del Pino M, Cusidó M, Alameda F, Andia D, Castellsagué X et al. Guía de Cribado del Cáncer de Cuello de Útero en España, 2014. Prog Obstet Ginecol 2014; 57(Supl. 1):1-53.

4. Reid JL, Wright TC Jr, Stoler MH, Cuzick J, Castle PE, Dockter J. et al. Human Papillomavirus Oncogenic mRNA Testing for Cervical Cancer Screening: Baseline and Longitudinal Results From the CLEAR Study. Am J Clin Pathol. 2015; 144:473-83.

5. Curso de Colposcopia de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia. Disponible en  Acceso: 07/09/15.

6. Egawa N, Egawa K, Griffin H and Doorbar J. Human Papillomaviruses: Epithelial Tropisms and the Development of Neoplasia. Viruses. 2015; 7:3863-90.

7. Palacios S.: Pilot study to evaluate the effect of a Coriolus versicolor based vaginal gel on the epithelialization of the cervix lesions. Poster. 30th International Papillomavirus Conference. Septiembre 17-21, 2015. Lisboa. Portugal.